<!--:sr-->Ombudsman pita Ministarstvo rada i socijalne politike<!--:-->

Ombudsman pita Ministarstvo rada i socijalne politike

Ombudsman pita Ministarstvo rada i socijalne politike zašto nije donelo akcione planove za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, iako je bilo u obavezi da to i uradi.

Kancelarija Ombudsmana je konačno započela kontrolu rada državnih organa kada je u pitanju položaj osoba sa invaliditetom. Zamenik ombudsmana dr Goran Bašić i njegov tim su utvrdili propuste u radu Ministarstva rada i socijalne politike, Sektor za pitanja osoba sa invaliditetom. Navodimo delove teksta preporuke:

“U postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva rada i socijalne politike, po sopstvenoj inicijativi

U T V R Đ U J E

Ministarstvo rada i socijalne politike načinilo je propust u radu zato što nije, u skladu sa “Strategijom unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji“, pripremilo za usvajanje akcione planove za periode 2007 – 2009; 2009 –2011; 2011 – 2013. godine, čime je onemogućilo delotvorno ostvarivanje „Strategije“ i otežalo i usporilo poboljšanje položaja i ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom.

Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Zaštitnik građana upućuje Ministarstvu rada i socijalne politike sledeće

P R E P O R U K E

I

Ministarstvo rada i socijalne politike će obavestiti Vladu Republike Srbije o razlozima zbog kojih nije pripremilo za usvajanje akcione planove za ostvarivanje „Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji“ za periode 2007 – 2009; 2009 – 2011; 2011 – 2013. godine.

II

Ministarstvo rada i socijalne politike će bez odlaganja preduzeti sve potrebne mere i aktivnosti kako bi obezbedilo da naredni akcioni planovi budu pripremljeni i usvojeni saglasno rokovima određenim „Strategijom“ kao i to da njima budu jasno određeni nosioci aktivnosti, utvrđeni rokovi za sprovođenje i izvori i način finansiranja predviđenih mera.

Ministarstvo rada i socijalne politike obavestiće Zaštitnika građana, u roku od 60 dana od dana prijema ovog akta, o preduzetim merama i postupanju po preporukama, i dostaviti dokaze koji potvrđuju da je po preporukama postupljeno.”

“Na osnovu kontrolnih poseta koje je Odeljenje Zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom i stare ostvarilo 2012. godine u Valjevu, Šapcu, Velikoj Plani, Kladovu, Negotinu, Pančevu, i sastanka koje je 26. juna organizovalo sa predstavnicima trinaest gradova i opština u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu utvrđeno je da ne postoji stalan i koordiniran rad državnih i lokalnih organa vlasti na primeni „Strategije“ i ostvarivanju njenih ciljeva, nego da se određene mere preduzimaju povremeno, pojedinačno i neravnomerno, bez jedinstvenog plana i metodologije.”

“Činjenica da druga ministarstva, čija je mišljenje Ministarstvo rada i socijalne politike trebalo da pribavi u procesu pripreme akcionih planova, nisu ažurno postupala i dostavljala svoja mišljenja, ne može biti opravdanje da se propusti da se pripreme i usvoje tri akciona plana u roku od pet godina. Ministarstvo rada i socijalne politike je trebalo da sprovede odgovarajuće aktivnosti i preduzme druge mere kako bi se uspostavila bolja organizaciji i koordinacija rada u kojoj bi svi organi blagovremeno obavili svoje aktivnosti i omogućili da „Strategija“ bude sprovedena. Najzad, Ministarstvo rada i socijalne politike je propustilo da obavesti Vladu Republike Srbije u vezi s problemima koji onemogućavaju donošenje akcionih planova i da se obrati Zaštitniku građana i ukaže mu na probleme saradnje s državnim organima koji onemogućavaju ili otežavaju ostvarivanje ljudskih i drugih prava građana.

Na osnovu utvrđenih činjenica i okolnosti, Zaštitnik građana je utvrdio propust u pravilnosti i zakonitosti rada Ministarstva rada i socijalne politike, pa je shodno članu 31. stav 2. Zakona o Zaštitniku građana, uputio preporuku organu, u cilju otklanjanja uočenih nedostataka, odnosno unapređenja rada organa uprave i sprečavanja istih ili sličnih propusta ubuduće.”

Tekst preporuke možete preuzeti na ovom linku sa sajta Ombudsmana:

http://www.ombudsman.rs/

Ознаке: ,