Vizija

Naša vizija je društvo jednakih mogućnosti za sve svoje članove u okviru kojeg će osobe sa invaliditetom ostvariti:

 • Pravo na život
 • Pravo na različitost
 • Pravo na samoodređenje i definisanje svake osobe sa invaliditetom kao ljudskog bića
 • Pravo ljudi sa mentalnim invaliditetom koji ne mogu sami sebe da zastupaju
 • Pravo punog učešća i građanskih prava u našoj zajednici
 • Pravo na ekonomski , fizički i psihološki integritet
 • Pravo na dostojanstvo, toleranciju i uključivanje
 • Pravo na pravdu !
 • Takodje vizija  CRIDa su osoe sa invaliditetom koje se obrazuju u redovnim školama i zaposlene su, transformisane  iz zapostavljene grupacije  koja je tretirana kao teret društvu, u radno aktivnu populaciju, koja privređuje, ostvaruje prihod i time omogućava sebi i svojoj okolini uslove za dostojanstven život.

  Da bi se ostvarila ova vizija CRID u projektima i aktivnostima radi na:

  • Razbijanju predrasuda o obrazovanju zapošljavanju osoba sa invaliditetom kod poslodavaca.
  • Podršci institucijama u politici podsticanja zapošljavanja i samozapošljavanja.
  • Prilagodljivosti sredine zbog arhitektonskih barijera sa kojima se suočavaju osobe koje imaju motorni invaliditet.
  • Pristupačnosti organizaovanja posla kod osoba koje imaju oštećenje donjih i/ili  gornjih ekstremiteta ili senzorni invaliditet.
  • Promovisanju  povoljnih radnih ugovora za poslodavce koji primaju osobe sa invaliditetom
  • Prilagodljivosti u obrazovnom sistemu akcentiranje na „celoživotnom“ učenju i fleksibilnost radnih karijera.
  • Prilagodljivosti koja se odnosi na redukciju radnih sati, redukciju prekovremenog rada, razvoj poslova s kraćim radnim vremenom (u cilju povećavanja broja zaposlenih osoba sa invaliditetom)

  CRID  takođe promoviše stvaranje preduslova za inkluzivno društvo:

  Važnost politike prekida karijere (zbog mogućeg pogoršanja zdravstvenog stanja)i važnost poslova s nepunim radnim vremenom (part – time).To je  od jednake  važnosti i za osobe koje imaju invaliditet kao i za osobe bez invaliditeta.

  Važnost razvoja servisa personalne asistencije kako bi osobe sa invaliditetom mogle nesmetano da participiraju na tržištu rada.

  Takođe ističe važnost eliminacije prepreka i mogućnost povratka na posao nakon nekog vremenskog perioda odsustvovanja  sa posla.