Obrazovanje

Kroz kratak osvrt na  mere za podsticanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom iz Zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom, uočićemo član 62. Zakona kojim se predviđa  obaveza države da preduzme mere kako bi obrazovanje za osobe sa invaliditetom bilo deo integralnog opšteg sistema obrazovanja i vaspitanja. Pravilno treba da bude integrisano obrazovanje za osobe sa invaliditetom, ali opšti sistem ne zadovoljava potrebe osoba sa invaliditetom, zato su u Srbiji deca sa invaliditetom i njihovi roditelji usmeravani i orijentisani na specijalno školstvo.

U ovom trenutku u Srbiji, u praksi, naglasak se stavlja na vaspitanje i obrazovanje dece i mladih sa invaliditetom u specijalnim školama, dok se integrisanom obrazovanju u redovnim obrazovnim ustanovama posvećuje veoma malo pažnje.

Ni nove izmene Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije, kao i usvojen Zakon o sprečavanju diskriminacije, ne donose potreban pomak ka integrisanom obrazovanju kao opštem principu, iako pomenuti zakoni zabranjuju svaki oblik diskriminacije. Još uvek se ne preduzimaju sistemske mere kako bi se osigurala adaptacija obrazovnih programa i procesa vaspitanja i obrazovanja u redovnim vaspitno – obrazovnim ustanovama potrebama dece i mladih sa invaliditetom.

Značajno je istaći da je u istraživanjima vezanim za usvajanje Strategije za smanjenje siromaštva, neadekvatnost obrazovnog sistema za osobe sa invaliditetom, prepoznata kao jedan od faktora koji dovodi do marginalizacije i izolacije ovih osoba, kao društvene manjine, jer one često ne dobijaju adekvatno obrazovanje i stepen kvalifikacije u specijalnim školama, što je jedan od osnovnih faktora  za pronalaženje zaposlenja na otvorenom tržištu rada i tako ostaju pasivni primaoci socijalne pomoći, objekti tuđe brige.

U okviru  projekata i aktivnosti  organizacije CRID, zalažemo se na poboljšanju uslova života osoba sa invaliditetom kao i dece i njihovom uključivanju u obrazovanje u školama sa decom bez invaliditeta.  U tom smislu nama je glavni cilj  da  podignemo svest učenika i nastavnika  svih škola u Beogradu o primenljivosti inkluzivnog obrazovanja i da se iniciraju dalje akcije i saradnja na ovom polju, pre svega sa partnerskim školama i organizacijama  osoba sa invaliditetom a potom i sa medijima , a zatim i sa relevantnim vladinim institucijama.  Naš cilj je da se deca sa invaliditetom izvuku iz alarmantno marginalnog položaja u kome se nalaze kada je u pitanju njihovo obrazovanje u redovnom obrazovnom sistemu, i da se pokrene inicijativa za njihovo ravnopravno uključenje redovno školovanje.

Realno je očekivati da se kao rezultat naših aktivnosti na tom planu:

  1. podigne svest dela nastavnika i učenika u beogradskim školama kao i  porodica i neposrednog okruženja dece     sa invaliditetom, o potencijalima te dece u okviru redovnog školovanja i njihovoj potrebi da i oni postanu ravnopravni deo redovnog školskog programa,
  2. da se u naše aktivnosti uključe škole, institucije i organizacije koje žele da pomognu u ostvarenju ovih ciljeva
  3. da se i deca sa invaliditetom ohrabre da aktivno učestvuju u školskim aktivnostima u cilju poboljšanja svog položaja
  4. da se relevantne vladine institucije informišu o mogućnostima i  pozitivnim primerima zajedničkih aktivnosti dece bez i dece  sa invaliditetom.

CRID se zalaže da  podrži nenasilje u školama i pomogne stvaranju generacije učenika koji sprovode antidiskriminaciju i poštuju ljudska prava, kroz edukaciju o pravima osoba sa invaliditetom.